Obchodní podmínky

Čl. I. – Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vydává organizátor vzdělávacích akcí a seminářů osobního rozvoje E.T. GEM s.r.o., se sídlem Široká 65/14, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ:24843008, DIČ: CZ24843008, spisová značka: C 179510 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „E.T. GEM s.r.o.“).
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi E.T. GEM s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva“). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na semináře E.T. GEM s.r.o., ebook 8 Klíčů k Vaší duši nebo kniha Móda a Duše aneb Klíč k sobě.
Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti E.T. GEM s.r.o. jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji seminářů osobního rozvoje.

Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků

Veškeré materiály a příspěvky, které budou prezentovány na seminářích, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.
Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků seminářů nemusí vyjadřovat názor ani doporučení E.T. GEM s.r.o. jako pořadatele semináře.
Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na seminářích vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na seminářích nesenou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, která jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět koupě

Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na seminář, ebook 8 Klíčů k Vaší duši nebo kniha Móda a Duše aneb Klíč k sobě a to prostřednictvím webové stránky http://www.tanahavlickova.cz

Čl. IV. – Realizace objednávky

Kupující uzavřením kupní smlouvy na seminář, ebook nebo knihu prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se daného produktu zveřejněnými na webové stránce http://www.tanahavlickova.cz/akce/ , http://www.tanahavlickova.cz/ebook/ nebo http://www.tanahavlickova.cz/moda-a-duseaneb-klic-k-sobe/.
Kupující objednává produkt dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) na webové stránce http://www.tanahavlickova.cz/.
Kupující je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.
K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného E.T. GEM s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce).
Doručením potvrzení objednávky E.T. GEM s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro E.T. GEM s.r.o. i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a E.T. GEM s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.
E.T. GEM s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající produkt, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. přihlášce) v případě vstupenky na seminář nebo objednání ebooku, v případě objednání knihy, zašle E.T. GEM s.r.o. knihu na adresu uvedenou v objednávce do 10 dnů od zaplacení ceny produktu. Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní cenu.
Odesláním objednávky (resp. přihlášky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
E.T. GEM s.r.o. upozorňuje, že zakoupené vstupenky na seminář lze vrátit 14 dní před seminářem.
Storno podmínky pro zrušení účasti na kurzu nebo workshopu jsou následující:

Písemné storno v den konání kurzu nebo workshopu: Storno poplatek v plné výši ceny kurzu nebo workshopu.
Písemné storno kurzu tři dny a méně před dnem konání kurzu: Storno poplatek ve výší 80% ceny kurzu nebo workshopu.
Písemné storno kurzu sedm až tři dny před dnem konání kurzu: Storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu nebo workshopu.
Vstupenky získá každý účastník, který zaplatil celou částku za vybraný typ vstupenky. Vstupenka ve formátu PDF přijde účastníkovi do emailu několik dní před akcí. Touto vstupenkou se klient prokáže u vstupu na seminář. Každá vstupenka má unikátní kód.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

Kupní ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v objednávkovém formuláři daného semináře na webové stránce http://www.tanahavlickova.cz/.
Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky E.T. GEM s.r.o. neposkytuje.
Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou nebo bankovním převodem. E.T. GEM s.r.o. akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. E.T. GEM s.r.o. akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko“ z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank a Volksbank. MF akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Kupující je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY.
Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Faktury mimo ČR budeme vystatovat dle platných stanov a toho jestli zahraniční subjekt je/není plátcem DPH ve své zemi.

Čl. VI. – Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl prodávajícímu za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje prodávajícímu na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

Čl. VII. – Reklamace

Pokud seminář nesplní očekávání kupujícího, a ten bude mít pocit, že za svou kupní cenu nezískal dostatečnou protihodnotu pro svůj osobní rozvoj, může bez obav požádat o vrácení uhrazené kupní ceny a dostane ji zpět.

Je třeba v případě nespokojenosti s průběhem semináře uplatnit možnost vrácení peněz za vstupenku a to nejpozději do 13.00 hodin písemně u organizátora v den konání semináře. Peníze budou účastníkovi vráceny zpět na uvedený účet do 30 dnů. Veškeré pozdější využití práva Garance spokojenosti zaniká.

Pro ebook 8 Klíčů k Vaší duši a knihu Móda a duše aneb Klíč k sobě jsou stornopodmínky následující:

Do 14 dnů od doručení produktu může zákazník využít garance vrácení peněz a požádat na email support@tanahavlickova.cz o vrácení peněz. V případě knihy je třeba doručit knihu neprodleně zpět na adresu sídla firmy E.T. GEM s.r.o.

 

Čl. VIII. – Sankce

Ve všech prostorách konání seminářů, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci semináře platí pro účastníky zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek.
V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek může E.T. GEM s.r.o. nechat účastníka semináře z místa jejího konání vyvést. E.T. GEM s.r.o. je současně oprávněna požadovat po takovém účastníkovi semináře uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 14 dnů ode dne konání semináře. Kupující se zavazuje uhradit případnou smluvní pokutu na bankovní účet E.T. GEM s.r.o. uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení

Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků seminářů jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Smluvní vztah mezi E.T. GEM s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky http://www.tanahavlickova.cz/akce/, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28. 4. 2014 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na semináře uzavřené od tohoto dne.

E.T. GEM s.r.o.