Obchodní podmínky

Čl. I. – Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vydává organizátor vzdělávacích akcí a seminářů osobního rozvoje E.T. GEM s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ:24843008, DIČ: CZ24843008, spisová značka: C 179510 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako „E.T. GEM s.r.o.“).
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi E.T. GEM s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva“). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na semináře E.T. GEM s.r.o., ebook 8 Klíčů k Vaší duši nebo kniha Móda a Duše aneb Klíč k sobě.
Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti E.T. GEM s.r.o. jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji seminářů osobního rozvoje.

Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků

Veškeré materiály a příspěvky, které budou prezentovány na seminářích, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.
Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků seminářů nemusí vyjadřovat názor ani doporučení E.T. GEM s.r.o. jako pořadatele semináře.
Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na seminářích vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na seminářích nesenou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, která jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. – Předmět koupě

Předmětem kupní smlouvy je koupě ebooku 8 Klíčů k Vaší duši nebo ebooku Osm pohledů na OCTO CODES a to prostřednictvím webové stránky https://www.tanahavlickova.cz

Čl. IV. – Realizace objednávky

Kupující uzavřením kupní smlouvy na ebook  prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se daného produktu zveřejněnými na webové stránce https://www.tanahavlickova.cz/ebook/ nebo https://www.tanahavlickova.cz/ebook-osm-pohledu-na-octo-codes/.
Kupující objednává produkt dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) na webové stránce https://www.tanahavlickova.cz/.
Kupující je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.
K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného E.T. GEM s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce).
Doručením potvrzení objednávky E.T. GEM s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro E.T. GEM s.r.o. i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a E.T. GEM s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.
E.T. GEM s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající produkt, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. přihlášce) v případě objednání ebooku,
Odesláním objednávky (resp. přihlášky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

Kupní ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v objednávkovém formuláři daného semináře na webové stránce https://www.tanahavlickova.cz/.
Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky E.T. GEM s.r.o. neposkytuje. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.
Způsob platby je bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupeného zboží.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Faktury mimo ČR budeme vystavovat dle platných stanov a toho jestli zahraniční subjekt je/není plátcem DPH ve své zemi.

Čl. VI. – Ochrana osobních údajů

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které poskytl prodávajícímu za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje prodávajícímu na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

Čl. VII. – Reklamace

Pro ebook 8 Klíčů k Vaší duši a ebook Osm pohledů na OCTO CODES stornopodmínky následující:

Do 14 dnů od doručení produktu může zákazník využít garance vrácení peněz a požádat na email support@tanahavlickova.cz o vrácení peněz.

Storno podmínky pro knihy najdete zde: https://octocodes.cz/obchodni-podminky/

Čl. VIII. – Sankce

Ve všech prostorách konání seminářů, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci semináře platí pro účastníky zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek.
V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek může E.T. GEM s.r.o. nechat účastníka semináře z místa jejího konání vyvést. E.T. GEM s.r.o. je současně oprávněna požadovat po takovém účastníkovi semináře uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč bez DPH (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 14 dnů ode dne konání semináře. Kupující se zavazuje uhradit případnou smluvní pokutu na bankovní účet E.T. GEM s.r.o. uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení

Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků seminářů jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Smluvní vztah mezi E.T. GEM s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky https://www.tanahavlickova.cz/akce/, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28. 4. 2014 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na semináře uzavřené od tohoto dne.

E.T. GEM s.r.o.

———————————–

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů na webu www.tanahavlickova.cz je společnost E.T. GEM s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ:24843008 . Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@tanahavlickova.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží apod.).

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
 • Facebook, Google,
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@tanahavlickova.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>.